กองแผน และคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัย


 

กองแผน และคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงวัย


เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 นางบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยผศ.กิติยา โต๊ะทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน.ส.พชรวรรณ หนูบ้านยาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 


แหล่งที่มา :: กองนโยบายและแผน

จำนวนผู้เข้าชม :: 167

แชร์ข้อมูล ::