มรธ.นำเสนอผลงานวิจัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ตามพระบรมราโชบาย พร้อมทั้งร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม : สมุทรปราการโมเดล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::