มรธ.เข้ารับรางวัล ITA อันดับ 1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา


 

มรธ.เข้ารับรางวัล ITA อันดับ 1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี ผศ.ธนพล สมพลกรัง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป และน.ส.สุภาวิมล กือเย็น นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (AA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบรางวัล ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็นอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 98.73 ระดับดีเยี่ยม AA จากทั้งหมด 83 แห่ง นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 4 ของระดับประเทศ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 461

แชร์ข้อมูล ::