อบรมการพัฒนาศักยภาพและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน


เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง และอ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดี ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมตัวสอบสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการงบประมาณต่างๆ ของคณะ และได้รับเกียรติจาก อ.เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี การทำงานเป็นทีมให้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บ้านไร่ใจรัก อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 328

แชร์ข้อมูล ::