การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้อง 531 อาคาร 5 ชั้น 3
โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 3 ท่านคือ
อาจารย์ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นประธานกรรมการ
อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา รองผู้อำนวยการสำนักแผนและประกันคุณภาพและอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นกรรมการ  และอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 537

แชร์ข้อมูล ::