Google My Business


 

Google My Business


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำความร่วมมือกับทาง Google Partner ในการขอใช้ สำหรับเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยได้จัดการอบรมการใช้งาน Google My Business ให้แก่บุคลากร ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 9


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 187

แชร์ข้อมูล ::