วจก. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2563


 

วจก. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณฐิติ สุวรรณศักดิ์ นักวิเคราะห์และวางแผนส่วนการตลาดคาเฟ่อเมซอน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 386

แชร์ข้อมูล ::