อบรมการเขียนผลงานวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 4


 

อบรมการเขียนผลงานวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 4" โดยได้รับเกียรติจากศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับวิทยากรและ รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 355

แชร์ข้อมูล ::