ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑๒ สถาบัน


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 12 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on Arts and Culture : Contemporary Arts and Cultural Practices ) (ICAC2021) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตหรือนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 411

แชร์ข้อมูล ::