โครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.)


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา


แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::