วจก. อบรมเริ่มต้นเล่นหุ้น แบบคนรุ่นใหม่


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ  เรื่อง เริ่มต้นเล่นหุ้น แบบคนรุ่นใหม่ นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดยอาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม ที่ปรึกษาโครงการ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 240

แชร์ข้อมูล ::