วจก.อบรมวิชาชีพทางบัญชี


 

วจก.อบรมวิชาชีพทางบัญชี


เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมวิชาชีพทางบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินกับการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ ณ โรงแรมธนบุรีลอดจ์ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 112

แชร์ข้อมูล ::