ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการดี เป็นประธานเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ" เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 169

แชร์ข้อมูล ::