SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2563


 

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2563


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี  อาคาร 1 ชั้น 7 โดยมีศ.ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์  และรศ.ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::