มรธ.ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รมว.อว.) กล่าวเปิดโครงการ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมคือ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี นายจิรายุ พลับสวาท ผอ.กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 159

แชร์ข้อมูล ::