SCIDRU ลงนามMOU 2 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ


 

SCIDRU ลงนามMOU 2 บริษัทเอกชน ร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  และบริษัท พาสเจอร์ มิลเลนเนียม จำกัด โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามกับ 2 บริษัทเอกชน และมีผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การวางแผนร่วมกัน นำไปสู่การดำเนินการทางวิชาการร่วมกัน โดยมีการประเมินผลร่วมกันและนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 341

แชร์ข้อมูล ::