สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR18)


 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR18)


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (SAR18) ณ ห้องนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาปี  คงอินทร์ กรรมการ และอาจารย์นิศากร  เพ็ญสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 411

แชร์ข้อมูล ::