วจก จัดโครงการสัมมนาเรื่องก้าวทันมาตรฐานการบัญชีในยุคดิจิทัล


 

วจก จัดโครงการสัมมนาเรื่องก้าวทันมาตรฐานการบัญชีในยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีในยุคดิจิทัล" นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม ที่ปรึกษาโครงการ คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::