หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยอาจารย์ลลิตา พ่วงมหา ประธานหลักสุตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ , อาจารย์เขมมนิจ มาลาเว กรรมการ และอาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 616

แชร์ข้อมูล ::