โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การทำผ้ามัดย้อม)


 

โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การทำผ้ามัดย้อม)


คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การทำผ้ามัดย้อม) ให้กับผู้เข้าอบรมจาก Guangxi  Agricultural  Vocational  College เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ อาคาร 2 ชั้น 12 ห้อง 2127  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์จริงในการทำผ้ามัดย้อม  โดย อาจารย์กฤติกา  ชูผล อาจารย์อุมาวรรณ  รุยาพร และอาจารย์กัลยารัตน์  กลิ่นสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 406

แชร์ข้อมูล ::