วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล


 

วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผศ.อารีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายฐกรณ์พล  ชื่นชมรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด เป็นกรรมการการวิพากษ์หลักสูตร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 227

แชร์ข้อมูล ::