วิพากษ์พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7  กรรมการร่วมวิพากษ์ได้แก่ ผศ.ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปริญญา มณีวงศ์  จากกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวกวิสรา จันทร์กระแจะ จาก บริษัท เอส.พี.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด นางสาวณัฐฐาพร แซ่อุ้ย จากบริษัท เทส์เทค จำกัด


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 294

แชร์ข้อมูล ::