การสัมภาษณ์สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงาน


 

การสัมภาษณ์สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงาน


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการสัมภาษณ์สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก โดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 2. ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ และ 3. รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล มีการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2. คณบดี กลุ่มที่ 3. ผู้อำนวยการสำนัก และสถาบัน กลุ่มที่ 4. บุคลากรสายวิชาการ กลุ่มที่ 5. บุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่มที่ 6. อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 150

แชร์ข้อมูล ::