วจก หารือความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


 

วจก หารือความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และนางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม นักวิชาการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ และนางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว เพื่อหารือทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะรวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ในการนี้ทางผู้บริหารโรงเรยนเทพศิรินทร์ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวเป็นอย่างดี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 246

แชร์ข้อมูล ::