วิพากษ์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร


 

วิพากษ์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ณ อาคาร 1 ชั้น 7 ห้องประชุมคลินิกวิชาการ กรรมการร่วมวิพากษ์ได้แก่ 

  1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  3. คุณอภินิหาร ผิวพรรณ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  4. คุณศรัญญา เผือกมี จากบริษัท สตาร์ฟู้ดซัพพลาย จำกัด

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 252

แชร์ข้อมูล ::