มรธ.ร่วมประชุมเวที KICK OFF ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พื้นที่กทม.


 

มรธ.ร่วมประชุมเวที KICK OFF ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พื้นที่กทม.


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี พร้อมคณาจารย์คณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมเวที KICK OFF ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร "รู้ เริ่ม ร่วม สานพลังสร้างสรรค์นโยบายเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพมหานคร ๑๒+๑ เขตนำร่อง" โดยมีแพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม ผ่านธรรมนูญระดับเขต พื้นที่นำร่องระหว่าง สสส. สปสช. กรุงเทพมหานคร พอช. สช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

การประชุมครั้งนี้ ยังมีการเสวนา "คนกรุงเทพมหานคร อยู่เย็นเป็นสุข หรือ อยู่ร้อนนอนทุกข์" ในการนี้ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนากับนายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผศ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ และคุณนิศานาถ โยธาสมุทร ผู้แทนภาคประชาชนกรุงเทพมหานครและเครือข่ายจิตอาสา ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 356

แชร์ข้อมูล ::