โครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


 

โครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพฤหัสดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยใช้ชุดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อชุดการแสดง “ศรีพฤทเธศวร”


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 338

แชร์ข้อมูล ::