ประชุมอธิการบดีเครือข่ายอึุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง


 

ประชุมอธิการบดีเครือข่ายอึุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กองนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เพื่อเข้าร่วมหารือบทบาทและการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายเชิงประเด็น (C) และประเด็นที่ต้องการพัฒนาในระยะต่อไป รวมทั้งการหารือ/สรรหาคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ห้องประชุม AD - 907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


แหล่งที่มา :: กองนโยบายและแผน

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::