อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณเด่นศักดิ์ดา ทับทิม และคุณฉัตรติยา ทับทิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้บุคลากรทางวิชาการ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ มีความรู้และทักษะในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 408

แชร์ข้อมูล ::