อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย QR Code


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย QR Code


เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561  อาจารย์พฤกษา  ดอกกุหลาบ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย QR Code เมื่อณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ QR Code ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์  สรรพศิริ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 432

แชร์ข้อมูล ::