การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คะแนน อยู่ในระดับดี

มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

1. รศ.ดร.ไทย    ทิพย์สุวรรณกุล (ประธานกรรมการ)

2. รศ.ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์ (กรรมการ)

3. ผศ. สมหมาย มหาบรรพต (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล (กรรมการ)

5. อ.ดร.สุรางคณา  มัณยานนท์ (กรรมการและเลขานุการ)
 

ที่มารูปภาพ: งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::