วจก. จัดโครงการเทคโนโลยียิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้


 

วจก. จัดโครงการเทคโนโลยียิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์อุษา จูฑะสุวรรศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ร่วมด้วยอาจารย์กมลทิพย์ โตเมศน์ และอาจารย์มงคล เทียมถนอม  จัดโครงการเทคโนโลยีสิ่งสำคัญทีสุดที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงและได้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 139

แชร์ข้อมูล ::