การเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการเขียนงาน


 

การเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการเขียนงาน


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการเขียนงานทางรัฐประศาสนศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 158

แชร์ข้อมูล ::