โครงการอบรมวิศวกรสังคมสำหรับนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ


 

โครงการอบรมวิศวกรสังคมสำหรับนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการพัฒนาวิศวกรสังคมในมหาวิทยาลัย และตัวอย่างโครงการพัฒนาชุมชน ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน คือ นายจิณณวัตร สุวรรณการ นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนางสาวประกายแก้ว ปิ่นจันทร์ ประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 418

แชร์ข้อมูล ::