ศึกษาดูงาน โครงการลูกพระดาบส


 

ศึกษาดูงาน โครงการลูกพระดาบส


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ กาฐสมุทร นักวิชาการการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 302

แชร์ข้อมูล ::