สัมมนาการพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงฯ


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา  วิทยากรโดยศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่องนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ และ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยากรบรรยายเรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 457

แชร์ข้อมูล ::