โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 


 

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 งานกีฬากองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการออกกำลังกยเพื่อสุขภาพ โดยมีนายศิวเรศ สุภู่อ่อน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรแนะนำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบื้องต้น และแนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ถูกต้อง ให้กับนักศึกษาและนักกีฬาที่มีความสนใจในด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ อาคาร 1 ชั้น 15  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::