Freshy Boys & Girlsl Humanities and Social Sciences 2020


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ Freshy Boys & Girls Humanities and Social Sciences 2020 เพื่อค้นหานักศึกษาไหวพริบดี มีความสามารถ กล้าแสดงออก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ และอาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด โดยมีอาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจัดภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ตามที่กำหนดไว้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::