วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชุมชน


 

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชุมชน


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พระมหาสุเทพ สุปฺณฑิโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา และนายชูชาติ พรหมพิมพ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีอาจารย์ สุระพงษ์ สีหมอก ประธานหลักสูตรและอาจาย์ในสาขาวิชาการจัดการชุมชน เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14

ทั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 265

แชร์ข้อมูล ::