วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1


 

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพาษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติ์ศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล ประธานหลักสูตรและอาจาย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 190

แชร์ข้อมูล ::