MOU ความร่วมมือ ระหว่าง มรธ. กับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์จักรพันธ์ พรหมฉลวย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเศรษฐกิจฐานราก สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมไปถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู และสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ โดยมีนายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ให้การต้อนรับ ณ ตึกกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 280

แชร์ข้อมูล ::