อบรมการเตรียมความพร้อมในยุค New Normal


 

อบรมการเตรียมความพร้อมในยุค New Normal


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยอาจารย์สุรีย์พร  สลับสี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สู่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในยุค New Normal ประจำปีการศึกษา 2563”  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการแนะนำการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง สป 2307 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 146

แชร์ข้อมูล ::