อบรมการสร้างความสามัคคีและการจัดการความขัดแย้งฯ


 

อบรมการสร้างความสามัคคีและการจัดการความขัดแย้งฯ


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความสามัคคีและการจัดการความขัดแย้งจากแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางประวัติศาสตร์” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา วัดไชยวัฒนาราม วัดราชบรูณะ และวัดหน้าพระเมรุ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่นักศึกษาผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การปกครองไทยจากแหล่งเรียนรู้มรดกโลก ได้ปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ การสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 128

แชร์ข้อมูล ::