อบรมบุคลิกภาพสำหรับการพัฒนาตนเองและการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บุคลิกภาพสำหรับการพัฒนาตนเองและการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน . ณ ห้องเรียน 1136 อาคาร 1 ชั้น 13


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 127

แชร์ข้อมูล ::