การเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม


 

การเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม


อาจารย์นิชภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ คณารักสมบัติ หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เข้าพบ คุณวันดี เมืองนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม และดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ในการขอขึ้นทะเบียน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พิจารณาคัดเลือก โดยมี 2 รายการ คือ “สงกรานต์วิถีมอญพระประแดง” และ “หมากรุกคน” ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 145

แชร์ข้อมูล ::