โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2


 

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2” ณ เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางพลี และชาวชุมชนในเขตบางพลี เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งได้รับความสนุกสนาน และได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ รศ.ดร. จิราพร  เกศพิชญวัฒนา และผศ.ดร. สุวิณี  วิวัฒน์วานิช จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 500

แชร์ข้อมูล ::