วิพากษ์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง


 

วิพากษ์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรม มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา และอาจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรและอาจาย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 212

แชร์ข้อมูล ::