การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิทยบริการฯ


 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิทยบริการฯ


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 9 โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์    ประธานกรรมการ อาจารย์วรรณพร จิตรสังวรณ์ กรรมการ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ได้ต้อนรับและรับการประเมิน คณะกรรมการประเมินฯ ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินด้วยวาจา ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ  ได้คะแนน 5.00 และคณะกรรมการประเมินฯ จะจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 178

แชร์ข้อมูล ::