คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ


 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ


เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์รุ่นพี่ของคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องทักษะและเทคนิคการเตรียมตัวและการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร KM การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 241

แชร์ข้อมูล ::