อบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ


 

อบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี และผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 และเทคนิคการสอบสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้เข้าอบรม ณ อาคาร 2 ชั้น 12 ห้อง 2122 และห้อง 2124


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 167

แชร์ข้อมูล ::